Algemene Voorwaarden

Algemeen

IK Kindercoaching bij Irma is opgericht door Irma Koenjer-Kolkman, is gevestigd te Heeten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78262151. Aangesloten bij het kindercoachgilde. IK Kindercoaching bij Irma biedt coaching en leer- en onderwijsondersteuning aan jeugdigen en hun ouders en het organiseert informatie- en themabijeenkomsten m.b.t. kindercoach gerelateerde onderwerpen voor groepen ouders en professionals.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met IK Kindercoaching bij Irma en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Uitvoering van de overeenkomst m.b.t. coaching of leer- en onderwijsondersteuning

IK Kindercoaching bij Irma zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach, leerkracht en gedragsspecialist verwacht mag worden. Het kind is de cliënt.
IK Kindercoaching bij Irma werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van een kind.

Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudersessie duurt 60 tot 75 minuten, tenzij anders overeengekomen. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

Vertrouwelijkheid en Privacy

IK Kindercoaching bij Irma is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ouder(s)/verzorger(s)is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). IK Kindercoaching bij Irma zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van ouder(s)/verzorger(s) en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

IK Kindercoaching bij Irma streeft er bij het delen van informatie naar zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal IK Kindercoaching bij Irma dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten
gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. IK Kindercoaching bij Irma kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van IK Kindercoaching bij Irma is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. IK Kindercoaching bij Irma is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of verband houdende met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van IK Kindercoaching bij Irma. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van IK Kindercoaching bij Irma.
IK Kindercoaching bij Irma heeft zich aangesloten bij de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het kindercoachgilde.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt IK Kindercoaching bij Irma aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.

Tarieven

De actuele tarieven staan op de website http://ikcoachingbijirma.nl/tarieven Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW (tenzij anders aangegeven).

Telefonisch overleg (circa 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie per mail verstuurd aan de ouder(s) en of verzorger(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een traject wordt na de eerste sessie de factuur verstuurd met daarop de sessies uit het pakket en ook een betalingstermijn van 14 dagen (tenzij anders overeengekomen).
Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is IK Kindercoaching bij Irma gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht.